תנאי השירות

התנאים הבאים חלים על השימוש בשירות GotCashBack.com.

תאריך תוקף: 5 ביוני 2020

בשימוש בשירות, אתה מסכים לציית ולהיות מחויב מבחינה משפטית לתנאים ולהגבלות של תנאי שימוש אלה ("תנאים") כפי שהוצגו לך, המשתמש, ללא כל שינוי. תנאים אלה מסדירים את הגישה והשימוש שלך בשירות, ומהווים הסכם משפטי מחייב בינך לבין GotCashBack.com. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא אל תשתמש בשירות. ההסכם שלך איתנו בנוגע לעמידה בתנאים אלה נכנס לתוקף מיד עם תחילת השימוש שלך בשירות.

זכויות יוצרים

תוכן העמוד, הארגון, הגרפיקה, העיצוב, ההידור ועניינים אחרים הקשורים לשירות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קנייניות אחרות (לרבות אך לא מוגבלות לקניין רוחני). ההעתקה, ההפצה מחדש, השימוש או הפרסום על ידך של כל עניין כזה או כל חלק מהשירות, אסורה בהחלט. אינך רוכש זכויות בעלות על כל תוכן, מסמך או חומרים אחרים שנצפו באמצעות השירות. פרסום מידע או חומרים בשירות אינו מהווה ויתור על כל זכות במידע ובחומרים אלה.

רישיון מוגבל ושימושים מותרים

מוענק לך רישיון לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ניתן לביטול (א) לגשת לשירות ולהשתמש בו אך ורק בהתאם להסכם זה; (ב) להשתמש בשירות אך ורק למטרות פנימיות, אישיות, לא מסחריות; וכן (ג) להדפיס מידע דיסקרטי מהשירות אך ורק למטרות פנימיות, אישיות, לא מסחריות ובתנאי שתשמור על כל זכויות היוצרים ומדיניות אחרת הכלולה בו. אין להשתמש בהדפסה או בגרסה אלקטרונית של כל חלק מהשירות או תוכנו בכל עניין של ליטיגציה או בוררות בשום נסיבות.

הגבלות ואיסורים על שימוש

הרישיון שלך לגישה ולשימוש בשירות וכל מידע, חומרים או מסמכים (המוגדרים ביחד כ"תוכן וחומרים") בו כפופים להגבלות ולאיסורי השימוש הבאים: אינך רשאי להשתמש בשירות או בחומרים כלשהם שהתקבלו מ- שירות לפיתוח, או כמרכיב של, כל מידע, מערכת אחסון ואחזור, מסד נתונים, בסיס מידע או משאב דומה (בכל מדיה הקיימת כעת או שפותחה להלן), המוצעים להפצה מסחרית מכל סוג שהוא, לרבות באמצעות מכירה , רישיון, השכרה, השכרה, מנוי או כל מנגנון הפצה מסחרי אחר.

דיוק מידע

למרות שאנו שואפים לספק מידע מדויק, אתה מאשר שהדיוק של המידע שסופק אינו מובטח, ואנחנו לא נישא באחריות.

סיסמא ואבטחה

כמשתמש רשום בשירות, אתה עשוי לקבל או להקים שם משתמש וסיסמה אחת או יותר. אתה האחראי הבלעדי לשמירה על הסודיות והאבטחה של הסיסמא/ות והחשבון שלך. אתה מבין ומסכים שאתה אחראי באופן אינדיבידואלי ומלא לכל הפעולות והפרסומים שנעשו מחשבונך. כל החשבונות שאתה יוצר אינם ניתנים להעברה. אתה מסכים להודיע לנו מיד אם נודע לך על שימוש לא מורשה בחשבון שלך.